תקנון

1. כללי
. חלקים מהאתר (כהגדרתו להלן) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור 1.1 בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד. 
  (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט הנמצא בבעלותו הבלעדית של מלון www.alexander.co.il. אתר 1.2 אלכסנדר ת"א (להלן: "החברה"). האתר מספק, בין היתר, מידע אודות בית המלון, השירותים הניתנים על ידי בית המלון, המחירים, המבצעים ועוד.  
 הזמנת חבילות הנופש האמורות (להלן: "השירותים"), באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן. מובהר כי 1.3 הזמנת השירותים הינה הליך מחייב לכל דבר ועניין והינה שקולה להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר,מול מחלקת אינטרנט/הזמנות של החברה.  
 
  .תנאי שימוש באתר 2
. כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר (להלן: "המשתמש"), 2.1 מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם. 
. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען 2.2 הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות באתר כל שימוש, למעט כמפורט בתקנון זה וכי החברה שומרת על כל זכויותיה בעניין זה. יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו. 
 שנים ובבעלותו כרטיס אשראי תקף של חברות האשראי המצויינות להלן : ויזה 18 . כל אדם שגילו מעל 2.3 כ.א.ל, ויזה אלפא, דיינרס קלאב, אמריקאן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקרד, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר והתשלום עבור הזמנות אלו הינו בבית המלון בלבד וכרטיס האשראי הינו לצורך בטחון בלבד. 
. החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, בכל 2.4 הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהםולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך. 
. כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם המחשה בלבד-מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של 2.5 המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב,ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות. 
. באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). 2.6 הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. על מנת לקשר ו/או להציג את האתר    באתרים אחרים,יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב. www.alexander.co.il
. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש 2.7 באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש. 
. החברה ו/או ממפעילי האתר ו/או מבעליו ו/או ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא ישאו בכל 2.8 אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.  
. החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, 2.9 אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.  
. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים 2.10 באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.  
. לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה 2.11 כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.  
. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, על פי 2.12 דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד.  
   .פרטי רוכש השירותים 3
. משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי 3.1 הרכישה").  
. החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה 3.2 טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר. 
. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו 3.3 אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת החדר/חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה. 
. מובהר בזאת כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל 3.4 האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מטעמם. 
   .מועדון לקוחות (לא פעיל) 4 . על מנת להצטרף למועדון הלקוחות של החברה, יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס המתאים המופיע 4.1 באתר. רוכש אשר הצהיר על חברותו במועדון הלקוחות יהיה זכאי בהתאם למדיניות החברה להטבות כגון: הנחות (אין כפל מבצעים), שוברי מתנות, עדכונים בדוא"ל על מבצעים ואירועים מיוחדים, מתנות ועוד...    hotel@alexander.co.il תמיכת אי-מייל 03-5452222טלפון לבירורים :  מוסכם כי החברה תהיה רשאית לשלוח עדכונים בדואר אלקטרוני לכל משתמש שיצטרף באמצעות האתר 4.2. למועדון הלקוחות של החברה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה. . ההטבות לחברי המועדון יוענקו לאורחים אשר יבצעו את ההזמנה דרך אתר הבית של המלון או על-ידי 4.3 ביצוע הזמנה דרך מחלקת ההזמנות ישירות במלון - יש להזדהות כחבר מועדון. 
   .נהלי ביצוע ההזמנה 5 . לקוח המעוניין להזמין חדר ו/או חבילת שהייה באתר עושה זאת ב"הזמנות און ליין", בוחר ומזין את 5.1 הנתונים והפרטים הנדרשים ,תאריכים ,מספר והרכב חדרים  ולוחץ על כפתור "הזמן". הדף הבא מראה את  – 2 התוצאות (מחירים). בוחרים את התוצאה הרלוונטית בכפתור "הזמן" ולוחצים על כפתור "הזמן". דף מספר  הודעת אישור – 3 ממלאים את כל הפרטים כולל שדות החובה ולוחצים על כפתור "אישור הזמנה " . דף מספר הזמנה כולל מספר ,מומלץ להדפיס בכפתור "הדפס".      hotel@alexander.co.il , תמיכת אי-מייל: 03-5452200טלפון לבירורים:  . האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים, במסגרת בודדים ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות5.2 . החברה רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך 5.3 להסברים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה. 
   .נהלי ביטול ושינוי הזמנות 6 . לקוח אשר ביצע הזמנה דרך האתר יקבל סיסמא לצורך ביטול ההזמנה, ביטול ההזמנה יתאפשר  מכל 6.1 עמוד בית דרך קטגוריה "תיק ההזמנות שלי" בחלקו התחתון של עמודי הבית , הלקוח יידרש להזין במקום המתאים שם משתמש (כתובת דוא"ל) וסיסמא שקיבל יחד עם אישור ההזמנה . לאחר הזנת שם משתמש וסיסמא ייתאפשר ביצוע ביטול ההזמנה. ביטול ההזמנה מותנה במדיניות ביטול שהוגדרה בתקנון. שינוי בהזמנה לא ניתן לבצע ישירות באתר. לקוח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנות יעשה זאת דרך אי-מייל או טלפון   . hotel@alexander.co.il או במייל: 03-5452200 ישירות למחלקת ההזמנות בטלפון:  . מדיניות ביטול הזמנות:6.2  שעות לפני מועד ההגעה למלון לא יחויב בדמי ביטול. 24 עונה רגילה: לקוח שיבטל את הזמנתו עד שעות לפני מועד ההגעה למלון ועד מועד ההגעה למלון יחויב במחיר 24 -לקוח שיבטל את הזמנתו פחות מ הלילה הראשון. 
עונת שיא (בחודשים יולי אוגוסט וחגים) - לקוח שיבטל את הזמנתו עד שבעה ימים לפני מועד ההגעה למלון לא יחויב בדמי ביטול. לקוח שיבטל את הזמנתו פחות משבעה ימים ועד מועד ההגעה יחויב במחיר של שני לילות מלאים.  
 . מדיניות שינוי הזמנות:6.3 שעות לפני מועד ההגעה למלון לא יחויב בדמי שינוי. 24 עונה רגילה: שינוי ההזמנה עד שינוי התבצע על בסיס מקום פנוי ותפוסת המלון 
   .בעלות וזכויות יוצרים 7
 . זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הנם קניינה של החברה בלבד. 7.1
. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק 7.2 ממנו, ללא הסכמה בכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי. 
. הסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") דינם כדין 7.3 כזכויות יוצרים של החברה. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה בכתב מאת החברה. 
. לחברה שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באורח בלעדי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את 7.4 האתר או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
  .שונות 8
 . מספר המקומות בבית המלון של החברה הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד 8.1 וזמינות החדרים באתר האינטרנט של המלון.  
. החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל 8.2 עת ולמשתמש לרבות, לאחר שבוצעה ההזמנה, לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה ,גם במידה והחברה תדרוש ממנו תוספת מחיר לאחר ביצוע ההזמנה. 
  . . המחירים המפורסמים באתר הינם לישראלים בלבד ,בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק 8.3
. בכל מקום בו נקובים המחירים באתר בדולרים הוא תקף לתיירים זרים, שאינם ולא היו אזרחי מדינת 8.4 ישראל. הסכום לתשלום יחושב על פי שער הדולר היציג שנקבע על ידי בנק ישראל ליום התשלום, יום ההזמנה דרך האתר או מועד תחילת השהייה במלון לפי הגבוה מביניהם ויוכפל בשיעור המע"מ לאזרחים ישראליים . 
 . אין כפל מבצעים. 8.5
1 . השהות במלון תחל מהיום הראשון המפורט בהזמנה החל מהשעה 8.6 1  ועד השעה 4:00 ביום 2:00 העזיבה. 
 בלבד. הזמנת חדרים ואירוח במלון 21 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 18. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 8.7  בלבד. 18 אלכסנדר ת"א הנו למבוגרים מעל גיל 
 . בכל הקשור לשהות במלון - תינוק יחשב מי שגילו עד שנתיים וילד יחשב מי שגילו בין שנתיים לשתיים 8.8  ומעלה ביום ההגעה למלון. 12 עשרה שנים. מבוגר ייחשב מי שמלאו לו 
  .אין להכניס בעלי חיים לבית המלון, כולל כלבים (למעט כלבי נחייה לעיוורים).  8.9
 
. על המשתמש להקפיד על אמיתות הנתונים והדיוק בפרטים בעת הכנסת הנתונים בביצוע ההזמנה. 8.10 החברה לא תהא אחראית לטעות מכל מין וסוג שהוא שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. 
 באתרים אחרים באינטרנט, כך שהאתר www.alexander.co.il  . על מנת לקשר או להציג את האתר8.11 יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור בכתב.